Flora van Nederland: Schaduwgras - Poa nemoralis (2024)

Schaduwgras, Poa nemoralis L., hoort tot het geslacht Beemdgras uit de Grassenfamilie. Het Schaduwgras groeit in losse pollen zonder wortelstokken op halfbeschaduwde plaatsen in struweel en loofbos. Het kan ook massaal voorkomen op kapvlakten in bossen. De tot bijna een meter hoog wordende planten vallen op door hun ijle pluim, die vaak overhangend is. In de aartjes kunnen 2-6 kleine bloemetjes voorkomen, maar soms vind je in alle aartjes maar twee bloemetjes. Na de bloei kan de pluim zich weer redelijk samentrekken.

De bladscheden van Schaduwgras zijn in tegenstelling tot de meeste beemdgrassen een beetje afgerond tot flauw gekield. De bovenste bladeren staan schuin omhoog vaak in een hoek van 60 graden met de stengel. De lange wat stijve bladen zijn hooguit 2,5 tot 3 mm breed en lopen aan het eind uit in een punt. Het voor de beemdgrassen typische bootvormige of kapvormige bladeinde is daardoor veel minder uitgesproken.

Schaduwgras heeft een groot areaal, namelijk de gematigde streken van het noordelijk halfrond. In Zuid-Afrika en zuidelijk Zuid-Amerika is het ingevoerd. In ons land is het vrij algemeen in het zuidoosten en in de binnenduinrand. Het valt in Zuid-Limburg en het gebied rond Nijmegen op doordat het in de rand van holle wegen staat en vaak aan de voet van de hellingbossen. Dat zijn plekken die wel vochtig maar niet te nat zijn en met een redelijke voedselrijkdom. Ook tref je het aan langs beekoevers.

MM_110507

Laatste wijziging 130730

Hoofdgroep:

Grasachtigen

Plantenfamilie:

Grassenfamilie - Poaceae

Plantengeslacht:

Beemdgras - Poa

Plantvorm:

gras

Plantgrootte:

0.30 - 0.90 meter

Bloeiperiode:

Juni - September

Bloemkleur:

strokleurig

Bloeiwijze:

pluim

Bloemvorm:

grasbloem

Bloemtype:

tweeslachtig

Bloembladen:

2 kelkkafje, 2 kroonkafje

Meeldraden:

3 meeldraden

Vruchtbeginsel:

bovenstandig

Stijlen:

1

Stempels:

2

Vrucht:

graanvrucht of korrel

Zaden:

-

Stengel:

rechtopstaand

Schors:

-

Bladstanden:

in twee rijen, nauwelijks pollen vormend

Bladvorm:

lijnvormig

Bladrand:

gaaf

Ondergronds deel:

bijwortelstelsel

Plantengemeenschappen:

Bron, Grasland, Zoom, Muur, Akker, Ruderaal, Ruigte, Kapvlakten, Struweel, Loofbossen, Naaldbossen

Het verspreidingsgebied van Schaduwgras wordt gevormd door de gematigde en koudere streken van het noordelijk halfrond. Het is door de mens ingevoerd in het zuiden van Zuid-Amerika en in Zuid-Afrika. Het is een typische soort die in de halfschaduw goed gedijt, vandaar dat je Schaduwgras in de beschaduwde rand van bossen vindt en in bossen op plaatsen die niet in de volle zon staan.In Schaminée, J. et al. (2010) Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland wordt het beschreven als een belangrijke soort in Zoomgemeenschappen en voedselrijke loofbossen, zoals hetEiken-Haagbeukenbos. Door hieronder op de blauwe balk te klikken is een overzicht van de plantengemeenschappen in te zien waarin Schaduwgras aanwezig is. Van de blauwgekleurde gemeenschappen kan een videodeterminatie bekeken worden. Door daarop te klikken komt u op het paspoort van die gemeenschap.

De plantensoort 'Schaduwgras' komt voor in de volgende plantenassociaties:

Plantenassociaties waar de plantensoort 'Schaduwgras' in voorkomt:

07Aa2 Associatie van Paarbladig goudveil Pellio epiphyllae-Chrysosplenietum oppositifolii
07Aa3 Kegelmos-associatie Pellio-Conocephaletum
14Ba1 Vogelpootjes-associatie Ornithopodo-Corynephoretum
14Bc1 Associatie van Vetkruid en Tijm Sedo-Thymetum pulegioidis
15Aa1 Kalkgrasland Gentiano-Koelerietum
16Ba2 Associatie van Grote pimpernel en Weidekervel Sanguisorbo-Silaetum
18Aa1 Associatie van Hengel en Gladde witbol Hyperico pulchri-Melampyretum pratensis
18Aa2 Associatie van Boshavikskruid en Gladde witbol Hieracio-Holcetum mollis
21Aa2 Muurbloem-associatie Asplenio-Cheiranthetum cheiri
30Bb2 Hanepoot-associatie Echinochloo-Setarietum
31Ab3 Associatie van Ballote en andere Netels Balloto-Arctietum
31Ba1 Slangenkruid-associatie Echio-Verbascetum
31Ca1 Honingklaver-associatie Echio-Melilotetum
32Aa1 Associatie van Moerasspirea en Echte Valeriaan Valeriano-Filipenduletum
33Aa2 Heggedoornzaad-associatie Torilidetum japonicae
33Aa3 Kruisbladwalstro-associatie Urtico-Cruciatetum laevipedis
33Aa4 Associatie van Look-zonder-look en Dolle kervel Alliario-Chaerophylletum temuli
33Aa5 Zevenblad-associatie Urtico-Aegopodietum
34Aa1 Wilgenroosjes-associatie Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii
36Aa2 Associatie van Grauwe wilg Salicetum cinereae
37Aa1 Associatie van Fluweelbraam en Sleedoorn Pruno-Rubetum vestiti
37Aa2 Associatie van Sleedoorn en Slankstekelige braam Pruno-Rubetum elegantispinosi
37Ab1 Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn Pruno-Crataegetum
37Ac1 Associatie van Duindoorn en Vlier Hippophao-Sambucetum
37Ac4 Associatie van rozen en Liguster Pruno spinosae-Ligustretum
37Ac5 Associatie van Hazelaar en Purperorchis Orchio-Cornetum
38Aa2 Gele lis-ooibos Irido-Salicetum albae
39Aa2 Elzenzegge-Elzenbroek Carici elongatae-Alnetum
40Aa2 Zompzegge-Berkenbroek Carici curtae-Betuletum pubescentis
41Aa3 Kussentjesmos-Dennenbos Leucobryo-Pinetum
42Aa2 Beuken-Zomereikenbos fa*go-Quercetum
42Aa3 Bochtige smele-Beukenbos Deschampsio-fa*getum
42Ab1 Veldbies-Beukenbos Luzulo luzuloidis-fa*getum
43Aa1 Abelen-Iepenbos Violo odoratae-Ulmetum
43Aa2 Essen-Iepenbos Fraxino-Ulmetum
43Aa3 Meidoorn-Berkenbos Crataego-Betuletum pubescentis
43Aa4 Goudveil-Essenbos Carici remotae-Fraxinetum
43Aa5 Vogelkers-Essenbos Pruno-Fraxinetum
43Ab1 Eiken-Haagbeukenbos Stellario-Carpinetum

Schaduwgras heeft de beste condities om zich goed te ontwikkelen op plaatsen waar niet al te veel boomblad blijft liggen op de bosgrond. Daar treedt oppervlakkige uitloging van de bodem op en dat is gunstig voor dit gras.

Nog meer informatie over de ecologie van Schaduwgras en de relaties met andere organismen en het milieu is te vinden in Weeda, E.J. et al., (2003) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 5: 95.

Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk: 214.Of met de nieuwe 24ste druk van deze flora: Duistermaat, L. (2020) Heukels' Flora van Nederland: 270.

Een andere determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 284.

Uitspraak van de wetenschappelijke naam: Póa nemorális

Flora van Nederland: Schaduwgras - Poa nemoralis (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated:

Views: 5835

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.